Patiëntenraad

Als patiëntenraad behartigen wij de belangen van patiënten die gebruik maken van de huisartsenposten in West-Brabant. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de huisartsenposten West-Brabant vanuit het perspectief van de patiënt. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als bereikbaarheid, toegankelijkheid, bejegening, veiligheid en effectiviteit van de zorg. Wij doen dit op basis van onze kennis, ervaringen, rapportages, relevante literatuur en het volgen van de actualiteiten op dit gebied.
Via persoonlijke gesprekken en/of vragenlijsten halen wij informatie op bij mensen die gebruik gemaakt hebben van de huisartsenposten. Op deze wijze probeert de patiëntenraad de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en hebben patiënten – via de patiëntenraad – invloed op het beleid.
In onze visie en missie kunt u lezen waar we voor staan en waarom we bestaan. U kunt de visie en missie van de patiëntenraad hier lezen. 


De patiëntenraad fungeert als wettelijk medezeggenschapsorgaan van patiënten, zoals dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Op basis hiervan kunnen wij gebruik maken van het advies en instemmingsrecht. De patiëntenraad bestaat momenteel uit 7 personen, die benoemd zijn voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.
De patiëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Hanneke Griffioen van Zorgbelang Brabant|Zeeland.

De patiëntenraad is bereikbaar via het e-mailadres: patientenraadHAPWB@gmail.com.

LET OP, wij behandelen geen individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Huisartsenposten West-Brabant, bereikbaar via klachtenteam@hapwestbrabant.nl