Dit is de privacyverklaring die geldt voor iedereen die de website van Stichting Huisartsenposten West-Brabant (hierna: HAPWB) bezoekt en/of contact opneemt met HAPWB voor spoedeisende huisartsenzorg.

HAPWB, gevestigd aan Schoonhout 215, 4872 MC Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming
Schoonhout 215, 4872 MC Etten-Leur
T: 088 7763390

De Functionaris Gegevensbescherming van HAPWB is bereikbaar via fg@hapwb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HAPWB verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten als aanbieder van huisartsenspoedzorg. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Alle medewerkers binnen HAPWB zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Zij gaan uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om. Verwerking van verstrekte persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HAPWB verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
   

HAPWB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het verlenen van spoedzorg.
 • Het afhandelen van uw facturatie bij de zorgverzekeraar.
 • Ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering.

 

Heb je bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering?

Zo ja: dan kun je dit aangeven via fg@hapwb.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

HAPWB neemt geen besluiten  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HAPWB) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

HAPWB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Categorie:

Bewaartermijn:

Reden:

Medisch dossier

20 jaar

wettelijke verplichting

Opnames telefoongesprekken

6 maanden

kwaliteitsdoeleinden

Calamiteitendossier

2 jaar

kwaliteitsdoeleinden

Klachtenformulier

2 jaar

kwaliteitsdoeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HAPWB deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. HAPWB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en schakelt de volgende derden in:

Verwerker:

Gegevens:

Doel:

Topicus VIPLive Spoed EPD

Medische gegevens

Registratie van het medisch dossier, facturatie en terugkoppeling aan eigen huisarts

Sendi

Medische gegevens

Het verrijken van de triage door gebruik beeldmateriaal

Vcare

Telefoongesprekken

Regulering van telefoongesprekken voor kwaliteitsdoeleinden

Q-Link

Medische gegevens

Registratie van klachten en calamiteiten

Exact Globe

Facturatiegegevens

Debiteurenadministratie


Daarnaast verstrekt HAPWB persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. HAPWB hanteert de BOZ-verwerkersovereenkomst als standaard verwerkersovereenkomst met onze (toe)-leveranciers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit mogelijk is binnen de wet. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door HAPWB. Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via de 'Contact' pagina op de startpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

HAPWB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren we op deze website.

Cookies

HAPWB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. HAPWB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (voor het CMS). Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen wij cookies van derden die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij de indeling van de website kunnen aanpassen naar het bezoekersgedrag. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.